ការងារបន្ទាន់ទាំង៣៣តំណែងក្នុងខែវិច្ឆិកា

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន33តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។

 1. Business Development Manager ($2,000-$4,000)
 2. Operation & Project Manager ($2,000 – $3,000)
 3. General Manager (Property Management & Real Estate) ($1,500 – $2,500)
 4. General Manager ($1,500 – $2,500)
 5. General Manager (Japanese Speaker) ($1,500 – $2,000)
 6. Professional Japanese cuisine chef/Product Manager (Expat) ($1,500 – $3,000)
 7. Logistics Operation Manager ($1,200 -$2,000)
 8. Collection department Manager (Portfolio Analyst) ($1,000 – $1,500)
 9. Chief Legal & Compliance Officer ($1,000 – $1,500)
 10. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 11. Head Of Sales & Marketing ($800 – $1,500)
 12. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 13. Corporate Sales ($800 – $1,500)
 14. Deputy Chief Operating Officer (Agriculture) ($600 – $1,200)
 15. HR Business Partners Manager ($600 – $1,200)
 16. Digital Marketing Officer ($500 – $600)
 17. Accountant (Japanese Speaker) ($500 – $600)
 18. Administrator/Receptionist ($500 – $600)
 19. Sales Supervisor ($500 – $600)
 20. Marketing Executive ($400 – $500)
 21. Data Analysis Executive ($400 – $500)
 22. Inspection Order Management ($400 – $600)
 23. Personal Assistant Executive (Japanese Speaker) ($400 – $600)
 24. Legal Assistant ($400 – $700)
 25. Legal Advisor ($400 – $700)
 26. Personal Assistant to Partner ($400 – $700)
 27. Sales & Marketing Supervisor ($350 – $500)
 28. Production Planning & Logistics Officer ($350 – $450)
 29. Customer Service ($300 – $400)
 30. Junior Accountant ($300 – $400)
 31. Sales ($300 – $350)
 32. Operation Staff(Sea Freight) ($300 – $350)
 33. Junior Accountant ($300 – $550)

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងខ្លួន ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងក្រុមការងារខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។