ឱកាសការងារបន្ទាន់ផ្នែកLogistics

ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនកំពុងរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ផ្នែក Logistics ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីទាក់ទងនឹងផ្នែកនេះ សូមចូលមើលការងារទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ​ ៖

 1. Operation Manager​ (Up to $1,500)
 2. Brokerage Manager(Customs Broker) ($1,000 – $1,300)
 3. Sales Officer (Japanese Speaker) ($1,000 – $1,300)
 4. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 5. Assistant Procurement & Logistic Manager ($800 – $1,200)
 6. Senior Import and Export Officer ($800 – $1,200)
 7. Export Operation Officer(Chinese Speaker) ($600 – $750)
 8. Sales Supervisor ($500 – $900)
 9. Import Operation Officer ($450 – $640)
 10. Customer Service Officer (Air Freight) ($450 – $550)
 11. Ocean Freight Operation ($450 – $650)
 12. Brokerage Officer (Customs Broker) ($400 – $600)
 13. Shipping Officer ($400 – $700)
 14. Customer Service Assistant ($400 – $500)
 15. Chinese/Khmer Interpreter ($400 – $600)
 16. Documentations Officer (Clearance) ($350 – $450)
 17. Sales Officer ($300 – $600)
 18. Logistics Sales Officer ($300 – $500)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។