ការងារបន្ទាន់១១តំណែងផ្នែកនិងក្នុងក្រុមហ៊ុនLogistics

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ទាក់ទងខាងផ្នែក Logistics ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីទាក់ទងនឹងផ្នែកកនេះ សូមចូលមើលការងារទាំង១១តំណែងខាងក្រោមនេះ​ ៖

 1. Assistant Operation Manager​ ($800 – $1,000)
 2. Sales Officer (Japanese Speaker) ($800 – $1,300)
 3. Japanese Speaking Officer (House-Moving Department ($800 – $1,300)
 4. Freight Forwarder ($750 – $900)
 5. General affair/Procurement Officer ($600 – $1,200)
 6. Sales Supervisor ($500 – $900)
 7. Brokerage Officer ($400 – $600)
 8. Procurement & Logistic Officer ($350 – $450)
 9. Procurement & Logistic Officer (Preah Sihanouk) ($350 – $450)
 10. Operation Officer ($300 – $550)
 11. Export Operation Officer ($300 – $500)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។