ការងារបន្ទាន់ផ្នែកលក់ទាំង១២តំណែង

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារទាក់ទងនឹងផ្នែកលក់ទាំង១២ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់។សម្រាប់អ្នកដែលមាន​បទពិសោធន៌ផ្នែកលក់ស្រាប់ ហើយ កំពុងស្វែងរកការងារ​ឬរកការងារដែលប្រសើរជាងមុន កុំភ្លេចចូលមើលទាំងអស់គ្នា ។

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងខ្លួន ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងក្រុមការងារខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។