ពិព័រការងារអនឡាញពី CJCC ដែលនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈZoom និងFacebook Live

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារមែនទេ 🤔❔

នៅចាំអ្វីទៀត! ចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា ក្នុងពិព័រការងារអនឡាញ ដែលនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈZoom និងFacebook Live។

📆២៦ ដល់ ២៧ មីនា ២០២២
⏰៨:៣០ ដល់ ១១:៣០ ព្រឹក

✍️ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នា៖ https://forms.gle/aXMKge7Mr9CxwrVC8
👉ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះដើម្បីចូលរួមតេក្រាមសម្រាប់ព័ត៏មានបន្ថែម៖ https://t.me/JobFairOfficial

🏢ក្រុមហ៊ុនចូលរួម៖
-Yamato Green Co.,Ltd
-AEON Cambodia Co., ltd
-Minebea (Cambodia)
-Minami Cambodia
-Branch of Kobelco Eco-Solutions Co., LTD.
-Careers Finder (Cambodia) Co., Ltd
-Lotus Green Team
-DENSO (CAMBODIA) CO.,LTD.
-Sathapana Bank
-Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
-Imprint Cambodia
-Oita Prefecture in Japan