ការងារបន្ទាន់សំរាប់អ្នករចនាក្រាភិច Graphic Designer​ និង Digital Marketing

ថ្ងៃនេះខេមអាបចង់បង្ហាញការងារល្អៗ សំរាប់អ្នកចេះរចនាក្រាភិច Graphic Designer​ និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារ Digital Marketing ។

បើសិនជាអ្នកចង់រក ឬផ្លាស់ប្តូរការងារ នៅក្នុងវិស័យរចនាក្រាហ្វិច នេះជាឳកាសល្អ ស្របពេលទីផ្សារការងារខាងផ្នែកនេះ កំពុងត្រូវប៉ាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការងារដែលចង់បង្ហាញ៖

 

  1. Senior Digital Marketing Officer (Promotion) (1,200-2,000$)
  2. Digital Marketing Manager (1,000-1,500$)
  3. Senior Graphic Designer (1,000-1,200$)
  4. Graphic Designer & Video Editor Assistant Manager (550-700$)
  5. Graphic Designer (350-500$)
  6. Digital Marketing Executive (400-700$)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។