ការងារខាងផ្នែកទីផ្សារ

ការងារខាងផ្នែកទីផ្សារទាំង២៦តំណែង ដែលកំពុងត្រូវការបន្ទាន់

បច្ចុប្បន្ននេះមុខជំនាញផ្នែកទីផ្សារគឺកំពុងតែមានតំរូវការខ្លាំង ជាពិសេសកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រេីនកំពុងស្វែងរកបុគ្គលិក​ ជាច្រេីននាក់ដេីម្បីចូលបំរេីការ។ កំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជំនាញទីផ្សារដេីម្បីជួយបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេស លើប្រព័ន្ធឌីជីថល សំរាប់បង្កើនសមិទ្ធិផលកាងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពួកគេ។ ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារផ្នែកទីផ្សារចំនួន២៦តំណែង ដែលកំពុងប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកបន្ទាន់៖