ការងារបន្ទាន់​២៧តំណែងក្នុងខែនេះ ប្រាក់ខែចាប់ពី៦០០$ឡើងទៅ

តើបងប្អូនកំពុងស្វែងរកការងារមែនទេ? ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារចំនួន២៧តំណែង ដែលមានប្រាក់ខែចាប់ពី៦០០$ ដល់ ៦០០០$ សំរាប់បេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៌ការងារខ្លះៗស្រាប់។

តោះមើលការងារ២៧ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖