ការងារបន្ទាន់ ខាងទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

ការងារបន្ទាន់ទាំង១៨ សំរាប់ជំនាញផ្នែកទីផ្សារ និងលក់ (Sales & Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ​ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ទាំង១៨។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ ការងារទាំង១៨ខាងក្រោមនេះ អាចជាឳកាសរបស់អ្នក។