៤ សំនួរក្នុងចំណោម សំនួរសំភាសន៍ដែលពិបាកបំផុត

ជាការពិតណាស់ ការសំភាសន៏ការងារគឺពិបាកណាស់ទៅហើយ ហេតុអ្វីបានជានៅមានការសួរសំនួរដែលបេក្ខជនពិបាកនឹងឆ្លើយទៀត ? ប្រសិនបើអ្នកនឹងមានការសំភាសន៏ការងារ អ្នកត្រូវតែមានការត្រៀមទុកជាមុនអោយបានរួចរាល់ ។ ខាងក្រោមនេះជាសំនួរមួយចំនួនក្នុងចំនោមសំនួរពិបាកៗក្នុងការឆ្លើយ ដែលអ្នកគួរតែត្រៀមទុកជាមុនដូចគ្នា ៖

១.តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនចូលចិត្តធ្វើ?

សំណួរនេះមានន័យថា អ្នកសម្ភាសន៍ចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការរបស់អ្នក។ តើអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើការជាក្រុមដែរឬទេ? រឺក៏អ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើការជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន? អ្នកដឹងអំពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើការបានល្អបំផុតដែរឬទេ? ដូច្នេះអ្នកគួរតែត្រៀមចម្លើយអោយបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការឆ្លើយដែលបង្ហាញពីចំនុចមិនល្អរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញ ។

 

២.តើចំនុចអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនពេញចិត្តចំពោះការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ?

អ្នកប្រហែលជាដឹងភ្លាមថា អ្នកមិនគួរបង្ហាញថាជាក្រុមហ៊ុន រឺក៏ជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនោះទេ ដូច្នេះតើអ្នកឆ្លើយដូចម្តេច? អ្នកគួរនិយាយវិញថា​អ្នកពិតជាមិនអាចធុញទ្រាន់នឹងកិច្ចការមួយណាឡើយ ហើយប្រាប់ពួកគេអំពីជំនាញខ្លាំងបំផុតរបស់អ្នកឬគម្រោងដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុត ហើយអ្នកខកខានមិនបានធ្វើ ។ ប្រាប់ពួកគេថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារណាដែលអ្នកប្រើជំនាញទាំងនោះអោយបានច្រើន ។

 

៣.តើប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរអ្នករំពឹងចង់បាន?

អ្នកត្រូវតែរៀបចំ និងត្រៀមអោយរួចរាល់ចំពោះចំណុចនេះ ។ អ្នកអាចស្រាវជ្រាវពីទីផ្សារការងារ និង ប្រាក់ខែផងដែរ ហើយអ្នកក៏គួរតែមានគម្រោងប្រាក់ខែរបស់អ្នកដោយប្រៀបទៅនឹង ការងារជាក់ស្តែង ។ អ្នកក៏គួរតែមានអំនះអំនាងច្បាស់លាស់ពីចំនួនប្រាក់ខែដែលអ្នកចង់បាន និង ហេតុផលដែលអ្នកគួរតែទទួលបានប្រាក់ខែនោះ ។

 

៤.តើហេតុផលអ្វីខ្លះដែលក្រុមហ៊ុនគួរសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នក ?

អ្នកត្រួវតែបង្ហាញថាជំនាញដែលអ្នកមាន និង បទពិសោធន៏របស់អ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយគាំទ្រ ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍន៏ក្រុមហ៊ុន អោយមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខជាមួយគ្នាដែរ ។ ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែផ្តោតសំខាន់ពីរបៀបដែលអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាការងាររបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អ ។

នៅមានសំនួរពិបាកៗជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចនឹងជួបនាពេលសម្ភាសន៏ការងារ ។