ត្រូវការអ្នកបោកគូគ(មាសីុន) 7amទៅ7pm170$

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Feb 10, 2017
 • Job Description
  រូបសម្បត្តិសមរម្យ
  -ឧស្សាហ៏ព្យាយាម
  -មានការទទួលខុសត្រូវលើការងារ
  -មានភាពស្មោះត្រង់
  -មានភាសាអង់គ្លេសស្ដាប់បានខ្លះៗ
  -មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

   

  Job Requirements
   

 • Contact Information

 • Company Name CJC
 • Contact Person Mr Sok
 • Phone 081 430 148/ 016 36 72 37
 • Email cvcambodiajobcenter@gmail.com
 • Website
 • Apply Now