ជាងទឺក

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Feb 10, 2017
 • Job Description
  – មានភាពស្មោះត្រង់ និង ស្រឡាញ់ការងារ
  – អំណត់ អត់ធន នឹង ការងារ
  – មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ

   

  Job Requirements

 • Contact Information

 • Company Name CJC
 • Contact Person Mr Sok
 • Phone 081 430 148/ 016 36 72 37
 • Email cvcambodiajobcenter@gmail.com
 • Website
 • Apply Now