គន្លឹះទាំង៣សំរាប់ អ្នកចង់មានបទពិសោធន៌​ការងារដំបូង

គ្រប់បណ្តាលក្រុមហ៊ុនតែងចង់បានបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ និង បទពិសោធន៌ ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញការងារ ។ នេះជារឿងពិបាកសំរាប់ និស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សា​ ដែលមានតែចំនេះដឹង ជំនាញខ្លះៗ តែមិនទាន់មានបទពិសោធន៌ការងារសោះ ។ ខាងក្រោមនេះជាចំនុចមួយចំនួន…