អ្នកលើកអីវ៉ាន(មានបាយទឹកស្នាក់នៅ)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 15
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 4, 2018
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -​ ត្រូវចេះបាញថ្នាំឬឆ្លាកឈើ
  – ធ្វើការពីថ្ងៃ​ចន្ទ័ដល់ថ្ងៃសៅរ៍
  – មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
  – ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
  – ត្រូវចេះការងារច្បាស់លាស់
  – ប្រាក់បៀវត្សន៍ចាប់ពី១៥០ដុលាឡើងទៅ
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com
 • Apply Now