អ្នកលក់បាយ(១ថ្ងៃ៥ដុលា) 6AM-11AM

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 4
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 1, 2017
 • Job Description

    លក់បាយប្រអប់តាំមតំបន្តដែលប្រធានក្រុមចាត់ចែង
  លក់ម៉ោង៦ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់
  មួយថ្ងៃធ្វើការ៥ម៉ោង

   

  Job Requirements

    មិនគិតកំរិិតវប្បធម៍
  រួសរាយរាក់ទាក់
  ស្រលាញ់ការងារ
  លុយថ្ងៃមួយថ្ងៃ៥ដុលា(បើធ្វើការល្អអាចឡើងទៀតបាន)
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now