អ្នកថែអាងទឹក (ភេទប្រុស) 2នាក់

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 7, 2018
 • Job Description

    – ទទួលខុសត្រូវសម្អាតអាង
  – ទទួលខុសត្រូវមើលសុវត្ថិភាពភ្ញៀវ

   

  Job Requirements

    – កំរិតវប្បធម៍ត្រឹមថ្នាក់ទី 12
  – មានឆន្ទះក្នុងការទទួលខុសត្រូវការងារ និងមានភាពស្មោះត្រង់
  – ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៏ចាប់ពី $120-$200 គឺអាស្រ័យលើការទទួលខុសត្រូវការងារ
  – មានអាហារថ្ងៃត្រង់ចំនួនមួយពេល
 • Contact Information

 • Company Name Lyla Sports & Recreation Center
 • Contact Person Mr. Bunny
 • Phone 015 22 78 79
 • Email lylacenter.gm@gmail.com
 • Website http://www.lylacenter.com
 • Apply Now