អ្នកក្រឡុកស្រា (调酒师)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 28, 2018
 • Job Description

    – 调酒师经验至少1年
  – 可以讲中文,高棉文和英文
  – 良好的承诺

  – មានបទពិសោធន៍ក្រឡុកស្រាយ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំ
  – អាចនិយាយភាសាចិនខ្មែរនិងអង់គ្លេស
  – ការប្តេជ្ញាល្អ

   

  Job Requirements

 • Contact Information

 • Company Name 亚洲携网集团
 • Contact Person Ms.Houng
 • Phone 023 881 700
 • Email houngpinky@gmail.com
 • Website
 • Apply Now

Related Jobs