មន្ត្រីឥណទាន

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 30
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 2, 2017
 • Job Description

    ការទទួលខុសត្រូវ
  Ø ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលឥណទានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពសងត្រលប់របស់អតិថិជន និងទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីធានាឥណទានដែលបានបញ្ចេញមានហានិភ័យទាប។
  Ø បញ្ចេញឥណទានឲ្យអតិថិជនគោលដោយធានាថាអតិថិជនទទួលបានសេវាឥណទានរហ័យ ងាយស្រួល និងអាចទុកចិត្តបាន។
  Ø រៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមគោលការណ៍ និងនិតិវិធីឥណទាន។
  Ø ពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃនូវរបាយការណ៍សងឥណទានរបស់អតិថិជន ដើម្បីចាត់វិធានការណ៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនអតិថិជនខកខានមិនបានសងទាន់ពេលវេលា។

   

  Job Requirements

    លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស
  Ø ជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី២, ៣, ៤ ឬបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកម៉ាឃីតធីង ធនាគារ &ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ។ល។
  Ø មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើង
  Ø មានសញ្ជាតិខ្មែរ និងមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង
  Ø អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Microsoft office ដូចជា៖ Word, Excel…etc.
  Ø មានសីលធម៌ល្អ ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ និងមានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • Contact Information

 • Company Name YCP Microfinance Ltd
 • Contact Person HR Department
 • Phone 081 325 777
 • Email hrm@ycp.com.kh
 • Website http://www.ycp.com.kh
 • Apply Now