ភ្នាក់ងារចេញលក់តាមផ្ទះ (៩ រូប)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 9
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 1, 2018
 • Job Description

    ** ការទទួលខុសត្រូវ៖

  – ទំនាក់ទំនងអតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានដោយផ្ទាល់
  – បំពេញតាមទិសដៅក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យ
  – ស្តង់ នឹងរៀបរបាយការណ៏ប្រចំាថ្ងៃ
  – សិស្ស ឬនិស្សិតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យ និងមិនតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៏

  – Working time : 8 – 5PM
  – Working Day : Mon-Sat Day off : Sunday and plus 2 days
  – Holiday : National Holiday
  Benefit : EIP , LP , Phone and Gas allowance, Annual leave

   

  Job Requirements

    ** លក្ខខណ្ឌត្រូវការ៖

  – អ្នកធ្លាក់បាក់ឌុប ឬសិស្សនិសិ្សតកំពុងសិក្សា ឬបានបញ្ចប់ការសិក្សា
  – សមត្ថភាពដើម្បីរៀបចំការងារដោយខ្លួនឯង ឆ្លាតវៃក្នុងការងារ និងខិតខំធ្វើការ
  – ត្រូវមានយានជំនៈដោយខ្លួនឯង

 • Contact Information

 • Company Name DTV Star Co., Ltd (Digi)
 • Contact Person Ms Eang Sereivuthea
 • Phone 098 800 781 | 087 666 564
 • Email jobs@digi.com.kh
 • Website http://www.digi.com.kh
 • Apply Now