ផ្នែកលក់(200$-250$)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 15, 2017
 • Job Description

    – ទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ពត៌មានពីផលិតផល
  – ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជននិងទំនាក់ទំនងការលក់
  – ការចុះទៅេជួបផ្ទាល់តាមទីតាំងកំំណត់
  – ធ្វើការសិក្សាទៅលើដៃគូរប្រកួតប្រជែង និង ទីផ្សារ
  – ដំណើរការនៃការបញ្ជាទិញផលិតផល
  – គាំទ្រប្រតិបត្តិការទូទៅនៃការលក់ដើម្បីជួយឈានទៅដល់គោលដៅរបស់ក្រុមនេះ
  – ដោះស្រាយជាមួយនិងការឆ្លើយតបទៅអ៊ីម៉ែល
  – ជំរុញការលក់

   

  Job Requirements

    – មាន ឬ គ្មានបទពិសោធន៍
  – រហ័សរហួន ចេះបត់បែននឺងការងារ
  – មានបូកបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម
  – មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អ
  – មានសមត្ថភាពក្នុងការ
  – អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិង និយាយភាសាអង់គ្លេស
 • Contact Information

 • Company Name EBM Co., Ltd
 • Contact Person Ms. KANG Pisey
 • Phone 070 88 37 23/ 089 2 3333 9
 • Email kang.pisey@ebmcambodia.com
 • Website http://www.ebmcambodia.com%20;%20www.ejobpage.com
 • Apply Now