ផ្នែកលក់

 • Location Kratié
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 1, 2018
 • Job Description

    – លក់ និងបង្ហាញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជន
  – តាំងបង្ហាញ ពិនិត្យ និងរៀបចំផលិតផល
  – ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន

   

  Job Requirements

    – យ៉ាងហោចបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ
  – មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
  – មានភាពអំនត់ រស់រាយរាក់ទាក់ និងអាចធ្វើការជាក្រុម
  – មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
  – បទពិសោធន៍ ១ ឆ្នាំ ផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

  ** អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
  • សាំងម៉ូតូសម្រាប់ពេលបំពេញការងារ
  • កាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារ
  • ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ពេលលក់គ្រប់ផែនការលក់
  • អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀតទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន

 • Contact Information

 • Company Name Alliance Pharma Cambodge
 • Contact Person Mr.Phon Sarun HR-Recruiter
 • Phone 023 864 350 / 031 6983 999
 • Email hr@alliancepharma.com.kh
 • Website
 • Apply Now