ផ្នែកចែកចាយនិងប្រមូលប្រាក់

 • Location Banteay Meanchey
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 1, 2017
 • Job Description

    – ដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅ និងជួបអតិថិជន
  – ទទួលប្រាក់ពីអតិថិជន
  – យកវិក័យប័ត្រលក់ដែលចុះហត្ថលេខាពីអតិថិជនរួច និងប្រាក់ប្រមូលពីអតិថិជនទៅអោយផ្នែកគណនេយ្យ
  – តាមដានបំណុលដែលអតិថិជនជំពាក់
  – រាយការណ៍ទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃទៅអោយផ្នែកគណនេយ្យ

   

  Job Requirements

    – យ៉ាងហោចបញ្ចប់វិទ្យាល័យ
  – មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
  – មានភាពអំនត់ រស់រាយរាក់ទាក់ និងអាចធ្វើការជាក្រុម
  – ចេះបើកបរឡាន និងមានប័ណ្ណបើកបរ
  – ក្រុមហ៊ុនតម្រូវឱ្យដាក់ដំកល់អចលនទ្រព្យនៅក្រុមហ៊ុន (ដីផ្ទះឬដីស្រែចំការ)
 • Contact Information

 • Company Name Alliance Pharma Cambodge
 • Contact Person Mr.Phon Sarun HR-Recruiter
 • Phone 023 864 350 / 031 6983 999
 • Email hr@alliancepharma.com.kh
 • Website
 • Apply Now