ប្រធានផ្នែកគ្រូមត្តេយ្យ&អង់គ្លេស 250$ – 350$

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 26, 2017
 • Job Description

    – បង្រៀនសិស្សតាមកាលវិភាគដែលសាលាកំនត់;
  – ចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមការស្នើសុំរបស់សាលា;
  – រៀបចំកិច្ចតែងការបង្រៀនស្របតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា;
  – សហការជាមួយជំនួយការគ្រូ;
  – ទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ងៀវទាក់ទងនឹងការសិក្សារបស់សិស្សុ។

   

  Job Requirements

    ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ
  – មានសញ្ញាប័ត្រ រឺ វិញ្ញាបនប័ត្រផ្នែកអប់រំ;
  – មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច1ឆ្នាំក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរ;
  – បង្កើតបរិយាកាសដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងរួសរាយ;
  – មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ការប្តេជ្ងាចិត្តខ្ពស់និងទៀងទាត់។
  – អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ។

  Note: Ajco#00848

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com%20%20
 • Apply Now