ចុងភៅ Hotel ក្រោយភោជនីយដ្ធានតាយតាយ 250$up

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 4, 2018
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
  – ត្រូវគោរពម៉ោង នឹង ពេលវេលាធ្វើការ
  – ត្រូវមានឥរិយាបថសមរម្យ
  – ត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់នឹងការងារ
  – ត្រូវមានបទពីសោធន៍និងចេះការងារនេះច្បាស់លាស់
  – ធ្វើការនៅHotel

  Note: A#00375

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com
 • Apply Now