កូនជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់( នៅជិតកាំកូសីធី)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 5
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – ត្រូវចេះដម្លើងម៉ាស៊ីនពី៣សេះទៅ៥សេះ
  – មានបទពិសោធន័ទាក់ទងផ្នែកនេះ យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
  – មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
  – ត្រូវចេះការងារច្បាស់លាស់។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh%20%20
 • Apply Now